ژرفگرایی

 

 

جنبش هنری ژرف گرایی | Profoundism Art Movement

http://profoundism.com

 

ژرف گرایی (پروفاندیسم) یک حرکت هنری جدید در قرن ۲۱ است که با جزئیات بسیار عمیق، دقیق و اندازه بسیار بزرگ آثار این سبک نوین، مشخص می شود.بنیان گذار این سبک هنری جدید،به فضل خداوند قادر، کورش عروج است. او در سال ۱۳۹۹ این سبک هنری نوین را ثبت و به جهانیان ارائه کرد.

Profoundism is a new artistic movement in the 21st century characterized by very deep, precise details and a very large size of the works of this new style. The founder of this new artistic style, by the grace of God Almighty, is Koorosh Orooj. In 2020, he recorded this new art style and presented it to the world